Home Pole znajomemu dodaj do ulubionych

Zawd, w ktrym liczy si wycznie profesjonalizm

W Polsce coraz wicej uczelni publicznych i niepublicznych stwarza moliwo studiowania na kierunku kosmetologia. Biorc pod uwag fakt, e spoeczestwo polskie coraz szybciej si starzeje, oraz to, e wspczesny czowiek dy do uzyskania idealnego ciaa i zachowania wiecznej modoci, mona stwierdzi, e jest to zdecydowanie kierunek, po ktrym perspektywy na znalezienie pracy w zawodzie s due.

Kosmetologia jako nauka zajmuje si zachowaniem zdrowia czowieka w sposb caociowy, a w szczeglnoci traktuje o procesach zachodzcych w tkankach otaczajcych skr. Jako kierunek studiw natomiast czy ona wiedz z zakresu zabiegw pielgnacyjnych, chemii kosmetycznej i dermatologii.

Wybierajc si na te studia naley przede wszystkim uzmysowi sobie, e kosmetyka w znacznym stopniu rni si od kosmetologii. Kosmetolog jest fachowcem dziaajcy m.in. obok dermatologa i lekarza medycyny estetycznej.Zakres jego usug, oparty na rozwijajcej si wiedzy, bdzie si pogbia, podczas gdy tradycyjna kosmetyczka bdzie miaa coraz mniej do roboty w zakresie dbania o urod. Dlatego te aby mc zwiza si zawodowo z salonem kosmetycznym naley wybra studia na kierunku kosmetologia. Aby z sukcesem prowadzi gabinet kosmetyczny XXI wieku nie wystarczy bowiem ukoczenie dwuletniej szkoy policealnej ksztaccej technikw usug kosmetycznych. Warunkiem koniecznym do pracy w takim miejscu jest posiadanie wyszego wyksztacenia. W tym zawodzie liczy si wiedza i dowiadczenie, dlatego te uczelnie, oprcz zaj teoretycznych, stawiaj duy nacisk na zajcia praktyczne.

Chcc studiowa kosmetologi, jako maturzyci, macie przed sob kilka moliwoci i wyborw.

Zacznijmy od matury – jakie przedmioty wybra?

Na to, jakie przedmioty naley wybra na maturze, duy wpyw ma typ uczelni. Chcc studiowa kosmetologi na studiach I stopnia na uniwersytetach medycznych naley, w wikszoci przypadkw, zdawa biologi i chemi (lub te jeden z tych przedmiotw) przynajmniej na poziomie podstawowym. Natomiast o przyjciu na studia II stopnia decyduje, w wikszoci przypadkw, rozmowa kwalifikacyjna bd egzamin testowy z wiedzy zdobytej na studiach I stopnia. W przypadku pastwowych wyszych szk zawodowych nie ma cile okrelonych przedmiotw, z ktrych naley zdawa matur. Pod uwag bierze si wszystkie zdawane na maturze. Natomiast na uczelniach niepastwowych o przyjciu na studia decyduje kolejno zoonych dokumentw (do wyczerpania limitu miejsc).

Majc ju matur za sob, warto zastanowi si, na jakiej uczelni moecie studiowa i czym tak waciwie rni si one od siebie.

Uniwersytety Medyczne

Wybierajc studia na kierunku kosmetologia na uniwersytetach medycznych przede wszystkim macie wiksze szanse na to, e bdziecie mogli zdoby, na tej samej uczelni, rwnie tytu magistra. Wikszo uniwersytety medyczne prowadzi bowiem ten kierunek zarwno na I jak i na II stopniu. Na studiach oprcz wykadw prowadzone s rwnie wiczenia i seminaria. wiczenia prowadzone s w laboratoriach przystosowanych do specyfiki zaj, w ktrych studenci wykonuj zadania samodzielnie z penym dostpem do materiaw i urzdze. Mona w ten sposb poczy wiedz z praktyk ju na samych studiach. Oprcz wicze studenci odbywaj rwnie praktyki poza terenem uczelni. Przedmioty prowadzone na tym kierunku to m.in.: kosmetologia pielgnacyjna, kosmetologia upikszajca, receptura kosmetyczna, dermatologia, fizjoterapia i masa, odnowa biologiczna, podstawy toksykologii, chemia kosmetyczna, estetyka, specjalistyczna aparatura w kosmetyce, elementy perfumiarstwa, elementy psychologii klinicznej, pielgnacja i upikszanie wosw, zioolecznictwo, fizykochemia w kosmetologii, chemiczne i fizyczne metody badania kosmetykw. Nauka na studiach stacjonarnych jest bezpatna. Zainteresowanie studiami I stopnia w tym trybie jest spore. Np. na Uniwersytecie Medycznym w odzi w rekrutacji 2010/2011 na jedno miejsce przypadao 13,97 kandydatw, a o przyjcie starao si 503 maturzystw. Ostatecznie na studia zostay przyjte 34 osoby. Uniwersytet Medyczny w Biaymstoku w rekrutacji 2011/2012 odnotowa 366 chtnych, spord ktrych przyjto 82 studentw. Nauka na studiach niestacjonarnych jest patna. Koszt to np. 7000 z za rok nauki na wspomnianym ju Uniwersytecie Medycznym w odzi, 6000 z na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie czy te 6615 z na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W przypadku studiw II stopnia zainteresowanie jest mniejsze. Na Uniwersytecie Medycznym w odzi na studia stacjonarne zgosio si, w roku 2010/2011, 91 chtnych, z czego przyjto 40. Na studia niestacjonarne zostali przyjci wszyscy, ktrzy podeszli do rozmowy kwalifikacyjnej.

Uczelnie niepastwowe

Wybierajc studia na kierunku kosmetologia na uczelniach niepastwowych musicie przede wszystkim liczy si z faktem, e mao uczelni w Polsce ma w ofercie studia II stopnia. Decydujc si wic na studia na takich uczelniach warto sprawdzi, czy w danym miecie znajduje si uczelnia, pastwowa lub niepastwowa, na ktrej bdziecie mogli kontynuowa nauk.

Zasadnicz rnic midzy uczelniami pastwowymi a niepastwowymi jest fakt, e na tych drugich studenci maj do wyboru rne specjalnoci (w zalenoci od wybranej uczelni), takie jak:

 • wiza i stylizacja,
 • podologia - dziaania medyczne i paramedyczne, z profilaktyk wcznie dotyczce ng i stp,
 • kosmetologia z elementami metodyki ksztacenia zawodowego,
 • kosmetologia stosowana,
 • kosmetologia z odnow biologiczn,
 • kosmetologia pielgnacyjna,
 • kosmetologia dermatologiczna,
 • kosmetologia estetyczna,
 • SPA & wellness - studencipoznajtajniki masau klasycznego, jak i alternatywnego, terapii ruchowej i dietetyki; program gwarantuje zdobycie wiedzy o pielgnacji ciaa, a take zdobycie kompetencji menederskich,
 • masa i fizjoterapia - poznanie wachlarzu zabiegw fizjoterapeutycznych i technik masau m.in. kosmetycznego, leczniczego czy sportowego; studenci poznaj nie tylko zagadnienia z zakresu medycyny i kosmetologii, ale rwnie demografii i profilaktyki chorb cywilizacyjnych,
 • zarzdzanie salonem kosmetycznym - w tym przypadku oprcz przedmiotw dotyczcych kosmetologii student zdobywa rwnie wiedz z zakresu ekonomii i prawa.

Jeeli chodzi o wiedz przekazywan na tych uczelniach, to na wyrnienie zasuguje m.in. Wysza Szkoa Informatyki w odzi, poniewa oprcz wiedzy z kosmetologii absolwent tej uczelni bdzie umia rwnie obsugiwa nowoczesny sprzt kosmetyczny oraz, znajc podstawy informatyki, urzdzenia kosmetyczne kompatybilne zsystemami komputerowymi.

Jak wiadomo, nauka na uczelniach niepastwowych jest patna, bez wzgldu na to, czy s to studia stacjonarne czy niestacjonarne. Koszty s rne, np.:

 • rok studiw na Wyszej Szkole Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu na studiach stacjonarnych to 5500 z, a na studiach niestacjonarnych 5000 z,
 • za nauk na studiach stacjonarnych w Wyszej Szkole Zawodowej Kosmetyki i Pielgnacji Zdrowia w Warszawie trzeba zapaci 9400 z, na studiach niestacjonarnych – 8400 z,
 • wysza Szkoa Infrastruktury i Zarzdzania w Warszawie za studia stacjonarne i niestacjonarne liczy sobie 3800 z,
 • wybierajc si na Wysz Szko Informatyki w odzi za studia stacjonarne trzeba zapaci 4650 z, a za studia niestacjonarne 4320 z
 • Bydgoska Szkoa Wysza liczy sobie 4500 z zarwno za studia stacjonarne, jak i niestacjonarne, ponadto
 • Wysza Szkoa Medyczna w Biaymstoku oferuje studia I i II stopnia; za nauk na studiach I stopnia studiw stacjonarnych i niestacjonarnych naley zapaci 6400 z, natomiast za nauk na studiach II stopnia 8500 z zarwno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych,
 • Wysza Szkoa Biznesu i Nauk o Zdrowiu w odzi – 4000 z za studia stacjonarne, natomiast za studia niestacjonarne 4600 z,
 • Krakowska Wysza Szkoa Promocji Zdrowia – 5500 z studia stacjonarne, 5000 z studia niestacjonarne
 • Wysza Szkoa Spoeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie – 4770 z za studia stacjonarne, 4400 z za studia niestacjonarne
 • Wysza Szkoa Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy – 4050 z za studia stacjonarne i niestacjonarne

Na studiach niestacjonarnych studenci rwnie odbywaj zajcia praktyczne. Uczelnie podejmuj wspprac z rnymi firmami produkujcymi surowce kosmetyczne, gabinetami kosmetycznymi, czy te zajcia praktyczne odbywaj si we wasnych pracowniach kosmetycznych owysokim standardzie wyposaenia.

Wiedzc ju, jaki tryb na jakich studiach wybierzecie warto przej do tego, jakie umiejtnoci zdobdziecie, oraz gdzie bdziecie mogli pracowa po skoczeniu studiw.

Umiejtnoci absolwenta:

 • posugiwanie si wiedz ogln z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedz szczegow z zakresu kosmetologii, w szczeglnoci obejmujc problematyk kosmetologii pielgnacyjnej, upikszajcej, leczniczej oraz receptury kosmetycznej i rodkw zapachowych;
 • posiadanie interdyscyplinarnej wiedzy zzakresu medycyny, chemii, farmacji, receptury itechnologii lekw dermatologicznych ikosmetykw, kontroli jakoci imarketingu rodkw sucych pielgnacji iupikszaniu ciaa;
 • posiadanie wiedzy i umiejtnoci niezbdnych do waciwego zaplanowania zabiegu kosmetycznego i zastosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem, poprawnego wykonania zabiegw kosmetycznych, pielgnacyjnych, upikszajcych ileczniczych, prawidowego ustalania skadu kosmetyku i jego zastosowania, cisej wsppracy z lekarzem dermatologiem, rozpoznawania zmian chorobowych skry ijej przydatkw oraz organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego;
 • penienie funkcji edukacyjnej majcej na celu promowanie zdrowego stylu ycia i dbaoci o pielgnacj ciaa i urody.

Absolwenci kosmetologii, oprcz tego, e mog otworzy wasny salon kosmetyczny, mog rwnie znale zatrudnienie w:

 • gabinetach kosmetycznych,
 • firmach kosmetycznych,
 • dziaach kosmetycznych aptek,
 • laboratoriach kosmetycznych,
 • zakadach odnowy biologicznej, SPA i wellness,
 • firmach produkujcych kosmetyki,
 • w dziedzinach takich jak dystrybucja isprzeda kosmetykw czy badania aplikacyjne produktw kosmetycznych,

Opisy innych zawodw znajdziesz tutaj.

Monika Hutek


~UIBjUecxrqUuEJSz
 
2019-04-13 08:59:37

Ðóáöîâñê êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè ×åðåïîâåö êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè ×åäæó, Þæíàÿ Êîðåÿ êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Áèëüáàî êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Íåôòåãîðñê êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Íîâîäâèíñê êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Ïåòóøêè êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Ìîñêâà Ãîëîâèíñêèé êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Ñåâåðíûé êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Ôîðò-Øåâ÷åíêî êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Øåìîíàèõà êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Ìîñêâà Âíóêîâî êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Êàâàëà êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Ñà÷õåðå êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Ãðóçèÿ Ðóñòàâè êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Ñîêîëèíàÿ Ãîðà êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Ôðàíöèÿ ÂÅÐÕÍßß ÑÀÂÎÉß êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Ìîñêâà Ëèàíîçîâî êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Àðò¸ìîâñê êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Áåãîâîé êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Îðå - Are (Øâåöèÿ) êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Òàãàíðîã êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Íèêîñèÿ êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè

~ERYhFnFwZuBpG
 
2019-04-07 08:02:44

Çåëåíîêóìñê êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Çàìîñêâîðå÷üå êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Êîìñîìîëüñê-íà-Àìóðå êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Àðäîí êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Àêàïóëüêî êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Ëèâèíüî êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Ôåîäîñèÿ êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Êðàñíîóðàëüñê êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Îðñê êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Øâåéöàðèÿ ÑÀÀÑ ÔÝ - SAAS FEE êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè ÁËÅÄ (Ñëîâåíèÿ) êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Ìàêàðüåâ êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Äþññåëüäîðô êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Áóýíîñ-Àéðåñ êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Êîïåéñê êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Ìåêêà, Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Àðõàíãåëüñê êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Îòïðàâêà ïî ÑÍà êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Ïîëûñàåâî êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Ñðåäíåóðàëüñê êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Êóðìàéîð êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Âèòåáñê êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè ×åðåïàíîâî êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Êèíãèñåïï êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè

~TzvEVWblLWJPGIY
 
2019-04-07 03:58:46

Õàíîé, Âüåòíàì êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Ïàäóÿ êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Êóëåáàêè êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Ñýëåí - Salen (Øâåöèÿ) êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Íèæíèé Òàãèë êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Ìîñêâà ÑÀÎ êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Öåëü Àì Çåå êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Ëèàíîçîâî êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Ìîñêâà Ìåòðîãîðîäîê êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Ïî÷åï êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Ãîðè êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Ãðóçèÿ Òåëàâè êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Äóøåòè êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Ñàìàðà êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Ààõåí êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Ïîðõîâ êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Ñàí-Ìàðèíî êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Òîêèî, ßïîíèÿ êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Êîëïàøåâî êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Çóáöîâ êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Ïèêàë¸âî êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Çàïàäíûé îêðóã ãîðîäà Ìîñêâû êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Êàìûøèí êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè

~yKPyEWUFSchDxf
 
2019-04-02 00:39:06

Íîâî÷åðêàññê êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Ñûçðàíü êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Êàíêóí êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Êîïòåâî êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Ïÿòèãîðñê êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Äóáðîâíèê êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Äàíèÿ êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Áëàãîâåùåíñê êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Ôåòõèå êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Óèñòëåð-Áëýêêîìá, Êàíàäà êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Ïðèìîðñêî-Àõòàðñê êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Åìâà êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Êàëóãà êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Ìîñêâà Ìåùàíñêèé êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Êåð÷ü êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Øóÿ êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Ñåðáèÿ êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Ìîñêâà Ñîêîëèíàÿ ãîðà êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Íèêîëàåâñê êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Ïàðìà êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Âåðõíÿÿ Ïûøìà êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Ëàñ Ïàëüìàñ êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Òåêñòèëüùèêè êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè Øâåéöàðèÿ ÑÀÀÑ ÔÝ - SAAS FEE êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí, ñêîðîñòü, àìôåòàìèí, ãàøèø, ãåðîèí, ìàðèõóàíà (áîøêè), ìåôåäðîí, ýêñòàçè

~pKctWZGhjQtalE
 
2019-03-24 16:08:20

Майкоп анальгетический эффект фентанила продолжается 1 relax казань ip адрес rutracker Тихорецк хабаровск гипноз от курения блокировка ресурсов роскомнадзор взрослый мужчина играет в компьютерные игры Куршевель (Франция) Ла-Корунья Москва Воскресенское-поселение антибиотик цефтриаксон и алкоголь метод довженко наркологический диспансер фрунзенского района Москва ЦАО организм больше не принимает алкоголь форум лирика на латыни рецепт Москва Матушкино Баксан как приготовить крэк из кокаина расширения для смены vpn Гомель Анталья Фокино

~ICPvMjRqeqMtnagfBp
 
2019-03-24 11:50:44

Ханты-Мансийск от скольки грамм особо крупный размер как определить что употребляет подросток как обойти защиту яндекс браузера как высушить кокаин купить марихуану в телеграмме калининград сироп содержащие кодеин что помогает от тошноты после алкоголя АЛМА-АТА Зима глицерин побочные эффекты самые сильные галлюциногены Туркестан Казахстан 8 грамм активированного угля это сколько таблеток как из корвалола получить фенобарбитал Высоковск кто вылечился от алкоголизма бесплатные реабилитационные центры для алкоголиков плагин для рутор когда разрешат продажу алкоголя ночью Германия год без алкоголя изменения бонга обойти блокировку ибупрофен алкоголь совместимость

~rAhmCqAFP
 
2019-03-24 03:34:32

температура кипения сивушных масел чем отличается медицинский спирт гликоцитрохромин в аптеках лирика аптека укол промедол клиника корсаков мытищи уютная атмосфера трубка из бриара рейтинг сигар 2018 Рыльск скачать фотки конопли ежедневное употребление пива последствия когда никотин выходит из организма camsoda com обход предрейсовый медицинский осмотр водителей антибиотик цефтриаксон и алкоголь табак для самокруток обзор тест на курение цена ru as разновидности кента электронная сигарета купить цена как самой бросить пить морфин из чего делают Модена кальян с рукавом 7 букв сканворд

~QlTtXxIDiMNTaKgX
 
2019-03-23 19:15:53

Сен-Тропе кононенко ольга юрьевна Мекка, Саудовская Аравия Грузия Телави что лучше плавикс или ксарелто Мамоново vape митино как почистить электронную сигарету запрещена ли марихуана в россии как бросить пить вино Австрия Насфельд лечение наркомании харьков Феодосия сигареты коричневого цвета название гостиница севастополь в москве вакансии что будет если не пить алкоголь вообще порошок скорость что это такое надо бросать бухать можно ли курить айкос в тайланде Октябрьский (Башкортостан) Австрия Бад-Хофгаштайн Грузия Саирме 4 день после запоя смертельная доза ибупрофена

~GsJzfNevr
 
2019-03-23 10:57:16

этанол кислота соль по китайски объявление в интернете гипноз от наркозависимости отзывы мир торговли личный кабинет Одесса последствия применения амфетамина btb liga борьба с игровыми автоматами горячая линия наркотики Покровское-Стрешнево купить весы для Баден-Баден наркологическая клиника в пушкино гликоцитрохромин в аптеках передозировка никотином от электронной сигареты гриндер фото цена как принимать эссенциале до или после еды когда куришь кальян давление Белинский сколько кг в 1 литре спирта Верхний Тагил Щёлково после вывода из запоя заторможенность

~tbkWPzBgkc
 
2019-03-23 06:47:36

Майрхофен biotic biz как стать психиатром в россии химическая зависимость заправки на электронную сигарету Среднеуральск метамфетамин соль Наволоки Болгар Зюзино крепкие сигареты с кнопкой снюс вредно ли Цалка Краснослободск an26 biz морфин для онкобольных последствия зажигалка для трубки купить в спб как снять синдром похмелья в домашних Каменск-Уральский чем вредны электронные сигареты Бологое Могоча вред пассивного курения на организм курительные смеси запретили

~nDveZSJf
 
2019-03-23 02:38:37

Москва Зябликово тропикам капли для глаз Тейково баобабшоп интернет табаки для кальяна все марки обезболивающие наркологические таблетки Брест через сколько выветривается перегар от вина Грузия когда запрещена продажа алкоголя Душети Южноуральск Каргат индия кальян мини гриндер купить в москве что убивает перегар Астана торговый центр павильон савеловский самсунг магазин ароматизаторы на глицерине пиво для беременных женщин мессенджер telegram официальный сайт видео о вреде электронных сигарет для школьников несовершеннолетние в кальянной тор сайт закладки на русском

~dVoRmMwbRwiOZ
 
2019-03-22 14:11:07

Оха как отучить парня курить Жирновск локсидан таблетки купить Калининск Москва Котловка humble жидкость описание вкусов дешевые препараты от курения нейтрализатор запаха для одежды Кордова сигареты на букву б Джайпур, Индия Вена, Австрия купить спайс украина Мценск Железногорск (Курская область) Финике Степногорск отечность лица после алкоголя красные таблетки Москва Щукино период созревания марихуаны сигареты без фильтра из чего делают фильтр для сигарет

~hnyAlpjZJTYYv
 
2019-03-22 07:12:51

как выбрать кальян Республика Крым город Армянск Вилюйск Железногорск Петушки морфий наркотик марихуана и рак kinokopilka tv колбы для кальяна в москве КИРОВСК (ХИБИНЫ) сколько времени наркотик содержится в моче интоксикация алкоголем симптомы руководство по шагам анонимных лирика таблетки какой можно ли курить электронные сигареты беременным frigate яндекс браузер что такое базик который курят Москва ЮАО солутан для нарков нюхание кокаина плохо после пьянки что делать как отойти Мумбаи, Индия наносмок цена клиника воробьева в москве официальный сайт

~pNdjJxERmIoZfEGIdA
 
2019-03-22 03:03:33

кальян купить недорого как проверить свою печень литр пива сколько выходит из организма Теберда парламент сигареты электронные официальный сайт кодирование наркоманов Бугульма нашел закладку Москва Солнцево побочные эффекты после того как бросил курить как заправлять кальян в домашних условиях Железногорск парламент платинум блю фото Москва Обручевский тест на овуляцию заказать анаша фото Волжский купить аромалампу в москве недорого тошнит после пива что делать наркотическое средство соль что это рутрекер плагин для яндекс хлористый кальций как колоть nessa devil смотреть Горно-Алтайск

~BFwRwOVgZFFneTjh
 
2019-03-21 18:44:48

гарик курительная rutorg обход блокировки американские напитки названия Москва Останкинский обмен всего на все немедикаментозное лечение алкоголизма dar med ru uslugi kodirovanie ot alkogolizma пахнет ли электронная сигарета из чего делается кокс horney rda Саров можно ли дома курить кальян чаша на фрукте для кальяна Ветлуга пивные животы у мужчин xhamster com обойти блокировку интимлайф орг антитабак таблетки от курения Перуджа Сураж что такое вапорайзер для курения Тамбов на сколько хватит электронной сигареты купить гуммоз

~LdRhnVpIM
 
2019-03-21 14:35:55

http site blocked ru Балхаш Казахстан Дигора гриндер интернет магазин Кизляр изготовление трубки после алкоголя ночью сильно бьется сердце снафф табак это мускатный орех передозировка хромов шоп Юго-Западный округ города Москвы общий анализ крови показывает ли наркотики Москва Котловка Монако самый сильный гашиш Афины регулон с алкоголем кодировка от алкоголя спб цены отзывы как купить масло марихуаны что такое мускатный орех как снять отходняк от амфетамина Усть-Илимск как умереть от соли Москва Воскресенское-поселение

~KKIJXzqKZcNQgJriPxT
 
2019-03-21 06:18:00

автор 24 задания расширения для открытия заблокированных сайтов Андреаполь Жирновск Лабинск Португалия сколько метамфетамин держится в крови Йошкар-Ола кодировка от алкоголя орск сколько выходит соль наркотик как отойти от травки распространенные наркотики в сша жижа с никотином 6 Высоковск курительная соль влияние Мартвили Мичуринск Гусь-Хрустальный я беременна не могу бросить курить лечение алкоголизма в тюмени отзывы грибы с псилоцибином Нижневартовск крепость мальборо сколько миллиграмм в одной сигарете

~jlykzskZN
 
2019-03-21 02:09:25

баклофен трип репорт Степногорск Казахстан hemp одежда Пучеж вредно курить электронную сигарету лучшие заправки для электронных сигарет Сивота корень кукольника жевательный табак вреден или нет Пхукет купить электронные весы до 200 грамм ослепляющий газ Франция ЛЕЗУШ употребление спидов капли для глаз наркотик через сколько дней из мочи выходит трава курение вред или польза что сделать чтобы не пьянеть быстро Калининск Болниси[7] Чистополь наркологический диспансер зао барклая лечение алкоголизма цены москва как убрать пивной живот мужчине быстро

~cYqwLABVPPwzGybeCM
 
2019-03-20 22:00:41

Мосальск наркологический реабилитационный Ливны Италия тесты на вирусы в аптеке курительные трубки екатеринбург ооо клиника павлова Кордова вызов врача на дом новопеределкино Москва Измайлово мешочки для чаевых на кальян Ливны Москва Измайлово Северное алкоголь в градусах и процентах goon 528 цена оригинал Кондопога как очищается организм если бросить курить Соколиная Гора Михайловка о. Самос какие таблетки наркотические дабл каманджа кальян Сычёвка локсидан таблетки купить

~viqCjLVTGuSyztOZbZA
 
2019-03-20 17:52:15

бурбуляторы это курение как бросить как уменьшить кашель курильщика донормил можно ли умереть от передозировки коричневая мокрота с прожилками крови сигара в домашних условиях amy deluxe чаша глиняная как пользоваться клаудом для кальяна Валуйки курю 2 года последствия подать объявление о услугах бесплатно Гомель Москва Бутово Северное Аркалык орех наркотик справка нарколога рязань наркологический реабилитационный центр керчь южный берег Жезказган Казахстан Сагареджо реабилитация наркозависимых спб кодировка от алкоголизма в самаре pzh24 в обход блокировки употребление наркоты бутират вред на организм


str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  14

  Dodaj komentarz:

ksywka
tre

 
Wicej artykuów w tej kategorii

  RAPKON

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl