Home Pole znajomemu dodaj do ulubionych

Zawd, w ktrym liczy si wycznie profesjonalizm

W Polsce coraz wicej uczelni publicznych i niepublicznych stwarza moliwo studiowania na kierunku kosmetologia. Biorc pod uwag fakt, e spoeczestwo polskie coraz szybciej si starzeje, oraz to, e wspczesny czowiek dy do uzyskania idealnego ciaa i zachowania wiecznej modoci, mona stwierdzi, e jest to zdecydowanie kierunek, po ktrym perspektywy na znalezienie pracy w zawodzie s due.

Kosmetologia jako nauka zajmuje si zachowaniem zdrowia czowieka w sposb caociowy, a w szczeglnoci traktuje o procesach zachodzcych w tkankach otaczajcych skr. Jako kierunek studiw natomiast czy ona wiedz z zakresu zabiegw pielgnacyjnych, chemii kosmetycznej i dermatologii.

Wybierajc si na te studia naley przede wszystkim uzmysowi sobie, e kosmetyka w znacznym stopniu rni si od kosmetologii. Kosmetolog jest fachowcem dziaajcy m.in. obok dermatologa i lekarza medycyny estetycznej.Zakres jego usug, oparty na rozwijajcej si wiedzy, bdzie si pogbia, podczas gdy tradycyjna kosmetyczka bdzie miaa coraz mniej do roboty w zakresie dbania o urod. Dlatego te aby mc zwiza si zawodowo z salonem kosmetycznym naley wybra studia na kierunku kosmetologia. Aby z sukcesem prowadzi gabinet kosmetyczny XXI wieku nie wystarczy bowiem ukoczenie dwuletniej szkoy policealnej ksztaccej technikw usug kosmetycznych. Warunkiem koniecznym do pracy w takim miejscu jest posiadanie wyszego wyksztacenia. W tym zawodzie liczy si wiedza i dowiadczenie, dlatego te uczelnie, oprcz zaj teoretycznych, stawiaj duy nacisk na zajcia praktyczne.

Chcc studiowa kosmetologi, jako maturzyci, macie przed sob kilka moliwoci i wyborw.

Zacznijmy od matury – jakie przedmioty wybra?

Na to, jakie przedmioty naley wybra na maturze, duy wpyw ma typ uczelni. Chcc studiowa kosmetologi na studiach I stopnia na uniwersytetach medycznych naley, w wikszoci przypadkw, zdawa biologi i chemi (lub te jeden z tych przedmiotw) przynajmniej na poziomie podstawowym. Natomiast o przyjciu na studia II stopnia decyduje, w wikszoci przypadkw, rozmowa kwalifikacyjna bd egzamin testowy z wiedzy zdobytej na studiach I stopnia. W przypadku pastwowych wyszych szk zawodowych nie ma cile okrelonych przedmiotw, z ktrych naley zdawa matur. Pod uwag bierze si wszystkie zdawane na maturze. Natomiast na uczelniach niepastwowych o przyjciu na studia decyduje kolejno zoonych dokumentw (do wyczerpania limitu miejsc).

Majc ju matur za sob, warto zastanowi si, na jakiej uczelni moecie studiowa i czym tak waciwie rni si one od siebie.

Uniwersytety Medyczne

Wybierajc studia na kierunku kosmetologia na uniwersytetach medycznych przede wszystkim macie wiksze szanse na to, e bdziecie mogli zdoby, na tej samej uczelni, rwnie tytu magistra. Wikszo uniwersytety medyczne prowadzi bowiem ten kierunek zarwno na I jak i na II stopniu. Na studiach oprcz wykadw prowadzone s rwnie wiczenia i seminaria. wiczenia prowadzone s w laboratoriach przystosowanych do specyfiki zaj, w ktrych studenci wykonuj zadania samodzielnie z penym dostpem do materiaw i urzdze. Mona w ten sposb poczy wiedz z praktyk ju na samych studiach. Oprcz wicze studenci odbywaj rwnie praktyki poza terenem uczelni. Przedmioty prowadzone na tym kierunku to m.in.: kosmetologia pielgnacyjna, kosmetologia upikszajca, receptura kosmetyczna, dermatologia, fizjoterapia i masa, odnowa biologiczna, podstawy toksykologii, chemia kosmetyczna, estetyka, specjalistyczna aparatura w kosmetyce, elementy perfumiarstwa, elementy psychologii klinicznej, pielgnacja i upikszanie wosw, zioolecznictwo, fizykochemia w kosmetologii, chemiczne i fizyczne metody badania kosmetykw. Nauka na studiach stacjonarnych jest bezpatna. Zainteresowanie studiami I stopnia w tym trybie jest spore. Np. na Uniwersytecie Medycznym w odzi w rekrutacji 2010/2011 na jedno miejsce przypadao 13,97 kandydatw, a o przyjcie starao si 503 maturzystw. Ostatecznie na studia zostay przyjte 34 osoby. Uniwersytet Medyczny w Biaymstoku w rekrutacji 2011/2012 odnotowa 366 chtnych, spord ktrych przyjto 82 studentw. Nauka na studiach niestacjonarnych jest patna. Koszt to np. 7000 z za rok nauki na wspomnianym ju Uniwersytecie Medycznym w odzi, 6000 z na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie czy te 6615 z na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W przypadku studiw II stopnia zainteresowanie jest mniejsze. Na Uniwersytecie Medycznym w odzi na studia stacjonarne zgosio si, w roku 2010/2011, 91 chtnych, z czego przyjto 40. Na studia niestacjonarne zostali przyjci wszyscy, ktrzy podeszli do rozmowy kwalifikacyjnej.

Uczelnie niepastwowe

Wybierajc studia na kierunku kosmetologia na uczelniach niepastwowych musicie przede wszystkim liczy si z faktem, e mao uczelni w Polsce ma w ofercie studia II stopnia. Decydujc si wic na studia na takich uczelniach warto sprawdzi, czy w danym miecie znajduje si uczelnia, pastwowa lub niepastwowa, na ktrej bdziecie mogli kontynuowa nauk.

Zasadnicz rnic midzy uczelniami pastwowymi a niepastwowymi jest fakt, e na tych drugich studenci maj do wyboru rne specjalnoci (w zalenoci od wybranej uczelni), takie jak:

 • wiza i stylizacja,
 • podologia - dziaania medyczne i paramedyczne, z profilaktyk wcznie dotyczce ng i stp,
 • kosmetologia z elementami metodyki ksztacenia zawodowego,
 • kosmetologia stosowana,
 • kosmetologia z odnow biologiczn,
 • kosmetologia pielgnacyjna,
 • kosmetologia dermatologiczna,
 • kosmetologia estetyczna,
 • SPA & wellness - studencipoznajtajniki masau klasycznego, jak i alternatywnego, terapii ruchowej i dietetyki; program gwarantuje zdobycie wiedzy o pielgnacji ciaa, a take zdobycie kompetencji menederskich,
 • masa i fizjoterapia - poznanie wachlarzu zabiegw fizjoterapeutycznych i technik masau m.in. kosmetycznego, leczniczego czy sportowego; studenci poznaj nie tylko zagadnienia z zakresu medycyny i kosmetologii, ale rwnie demografii i profilaktyki chorb cywilizacyjnych,
 • zarzdzanie salonem kosmetycznym - w tym przypadku oprcz przedmiotw dotyczcych kosmetologii student zdobywa rwnie wiedz z zakresu ekonomii i prawa.

Jeeli chodzi o wiedz przekazywan na tych uczelniach, to na wyrnienie zasuguje m.in. Wysza Szkoa Informatyki w odzi, poniewa oprcz wiedzy z kosmetologii absolwent tej uczelni bdzie umia rwnie obsugiwa nowoczesny sprzt kosmetyczny oraz, znajc podstawy informatyki, urzdzenia kosmetyczne kompatybilne zsystemami komputerowymi.

Jak wiadomo, nauka na uczelniach niepastwowych jest patna, bez wzgldu na to, czy s to studia stacjonarne czy niestacjonarne. Koszty s rne, np.:

 • rok studiw na Wyszej Szkole Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu na studiach stacjonarnych to 5500 z, a na studiach niestacjonarnych 5000 z,
 • za nauk na studiach stacjonarnych w Wyszej Szkole Zawodowej Kosmetyki i Pielgnacji Zdrowia w Warszawie trzeba zapaci 9400 z, na studiach niestacjonarnych – 8400 z,
 • wysza Szkoa Infrastruktury i Zarzdzania w Warszawie za studia stacjonarne i niestacjonarne liczy sobie 3800 z,
 • wybierajc si na Wysz Szko Informatyki w odzi za studia stacjonarne trzeba zapaci 4650 z, a za studia niestacjonarne 4320 z
 • Bydgoska Szkoa Wysza liczy sobie 4500 z zarwno za studia stacjonarne, jak i niestacjonarne, ponadto
 • Wysza Szkoa Medyczna w Biaymstoku oferuje studia I i II stopnia; za nauk na studiach I stopnia studiw stacjonarnych i niestacjonarnych naley zapaci 6400 z, natomiast za nauk na studiach II stopnia 8500 z zarwno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych,
 • Wysza Szkoa Biznesu i Nauk o Zdrowiu w odzi – 4000 z za studia stacjonarne, natomiast za studia niestacjonarne 4600 z,
 • Krakowska Wysza Szkoa Promocji Zdrowia – 5500 z studia stacjonarne, 5000 z studia niestacjonarne
 • Wysza Szkoa Spoeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie – 4770 z za studia stacjonarne, 4400 z za studia niestacjonarne
 • Wysza Szkoa Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy – 4050 z za studia stacjonarne i niestacjonarne

Na studiach niestacjonarnych studenci rwnie odbywaj zajcia praktyczne. Uczelnie podejmuj wspprac z rnymi firmami produkujcymi surowce kosmetyczne, gabinetami kosmetycznymi, czy te zajcia praktyczne odbywaj si we wasnych pracowniach kosmetycznych owysokim standardzie wyposaenia.

Wiedzc ju, jaki tryb na jakich studiach wybierzecie warto przej do tego, jakie umiejtnoci zdobdziecie, oraz gdzie bdziecie mogli pracowa po skoczeniu studiw.

Umiejtnoci absolwenta:

 • posugiwanie si wiedz ogln z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedz szczegow z zakresu kosmetologii, w szczeglnoci obejmujc problematyk kosmetologii pielgnacyjnej, upikszajcej, leczniczej oraz receptury kosmetycznej i rodkw zapachowych;
 • posiadanie interdyscyplinarnej wiedzy zzakresu medycyny, chemii, farmacji, receptury itechnologii lekw dermatologicznych ikosmetykw, kontroli jakoci imarketingu rodkw sucych pielgnacji iupikszaniu ciaa;
 • posiadanie wiedzy i umiejtnoci niezbdnych do waciwego zaplanowania zabiegu kosmetycznego i zastosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem, poprawnego wykonania zabiegw kosmetycznych, pielgnacyjnych, upikszajcych ileczniczych, prawidowego ustalania skadu kosmetyku i jego zastosowania, cisej wsppracy z lekarzem dermatologiem, rozpoznawania zmian chorobowych skry ijej przydatkw oraz organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego;
 • penienie funkcji edukacyjnej majcej na celu promowanie zdrowego stylu ycia i dbaoci o pielgnacj ciaa i urody.

Absolwenci kosmetologii, oprcz tego, e mog otworzy wasny salon kosmetyczny, mog rwnie znale zatrudnienie w:

 • gabinetach kosmetycznych,
 • firmach kosmetycznych,
 • dziaach kosmetycznych aptek,
 • laboratoriach kosmetycznych,
 • zakadach odnowy biologicznej, SPA i wellness,
 • firmach produkujcych kosmetyki,
 • w dziedzinach takich jak dystrybucja isprzeda kosmetykw czy badania aplikacyjne produktw kosmetycznych,

Opisy innych zawodw znajdziesz tutaj.

Monika Hutek


~RzdNoUuGrR
 
2019-08-17 04:39:57

Ëèäà êàê äåëàòü êóðèòåëüíûå òðóáêè Ëà Ñåðåíà Öåíòðàëüíûé îêðóã ãîðîäà Ìîñêâû Çàêëàäêè ýêñòàçè â Èíêåðìàíå Ëèàíîçîâî Ankara Âîðîíåæ Ìîñêâà Áèáèðåâî Àíäðèÿ Áåëàðóñü Âèòåáñê Éîøêàð-Îëà Áóçýó Èòàëèÿ Ðåäæî-íåëü-Ýìèëèÿ ñîäåðæàíèå àìôåòàìèíà â êðîâè Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü Ïõóêåò, Òàèëàíä àììèàê 10 ïðîöåíòíûé ýòî íàøàòûðíûé ñïèðò ÊÈÐÎÂÑÊ (ÕÈÁÈÍÛ) Êàçàõñòàí Àòûðàó êàê ïîíÿòü ÷òî èñïàðèòåëü ïîðà ìåíÿòü Êóðãàíèíñê Canada Japan

~amGYgyCdRLRAoPfsF
 
2019-08-16 05:13:30

Àâñòðèÿ Ôóëïìåñ Êóïèòü Ïîðîõ Êèðîâñê Êàìíèê Àðìàâèð Êóïèòü Ìàðêà Äîíñêîé ßêóòñê Ìîñêâà Íàãàòèíñêèé Çàòîí ÞÀÎ Ãðóçèÿ Ãîðè Rome Íîãèíñê Finland Yerevan Ëîíäîí Êûçûë áàðáèòóðàòû êîðâàëîë Ìîñêâà Âîñòî÷íûé Åëãàâà ìîæíî ëè íþõàòü ìäìà Paris Ïðîâàíñ Ñêîðîñòü â Áîáðîâå Ìàëàãà Íåôòåþãàíñê Êîìîòèíè

~SquGDcgvAYTqoEbq
 
2019-04-30 21:32:17

Хеслехольм Санкт-Петербург Габала Коринф Боттроп Хуахин Банес Ямайка Стейнхьер Будё Владимирская область Кёнеургенч Ботошани Монпелье Орлеан Сфынту-Георге Сызрань Дахаб о.Вануa-Леву Кавая Уотерфорд Познань Арадипу Норрчёпинг

~zMBttJqfy
 
2019-04-28 20:45:24

Купить LSD Феодосия Кунгсбакка Купить Кокаин VHQ - Венесуэльский 99% Выру Купить Мефедрон Бургас Купить Амфетамин | Белый/Бежевый/Розовый Термез Купить Спайс Купить закладку Альфа-ПВП Бырлад Купить Эфедрон Мцхета Купить закладку Марки LSD 250 мкг Мартин Аксарай Купить DMT Росток Купить Мескалин Норвегия Купить MDPV Купить закладку Марки LSD 250 мкг Габрово Купить Альфа-ПВП Мука Шеки Купить закладку Кокаин в камнях (Коста-Рика) Парати Пардубице Купить Мефедрон Купить закладку скорость a-PVP Батайск Купить закладку бутират Лесной Кордова Купить Mdma Купить закладку Мефедрон Кристалл Уфа Купить закладку Ск кристаллы Бокас дель Торо Купить закладку Кокаин в камнях (Коста-Рика) Арташат Семидворье Купить скорость a-PVP Сундсвалль Купить ск Купить закладку Альфа-ПВП Кристалл Жилина

~bUHGhuZuwk
 
2019-04-28 16:58:10

Купить Марихуану Жодино Кушадасы Купить Шишки ак-47 Купить бутират Фрязино Купить закладку Кокаин в камнях (Коста-Рика) Москва район Кунцево Коломбо Купить Кокаин из Эквадора. Печать MRC Купить кокс Выкса Тюри Купить Химические реактивы Купить Винт Исмаиллы Купить Мефедрон Кристалл Мардин Навои Купить Спайс Банска-Бистрица Купить Энтеогены Купить закладку кокс Боттроп Ле Ман Купить лсд Купить закладку MDPV Калдаш-да-Раинья Ломмел Купить Экстази Купить закладку MDPV Кургантепа Банес Купить 97% VHQ - COCAINE / КОКАИН / КОКС Есиль Купить Диссоциативы Купить Альфа-ПВП Мука Марьина Горка Купить лсд Москва район Кунцево Митилини Купить NBOME Турсунзаде Купить MDPV Купить Кокаин Мурманская область Купить закладку скорость a-PVP Токио

~OTtbbfRpdLDkseFYg
 
2019-04-28 13:14:07

Купить закладку мефа Монпелье Эльбистан Купить Грибы Купить закладку Альфа-ПВП Москва район ЮАО Купить закладку Экстази Балашов Ауденарде Купить Масло/Экстракты Купить Кокаин VHQ - Венесуэльский 99% Белек Купить Амфетамин Бентота Саха (Якутия) Купить CannaFood Бекабад Купить Винт Купить Альфа-ПВП Кристалл Гуарда Купить закладку Масло/Экстракты Каттакурган Купить закладку Альфа-ПВП Мука Майами Купить закладку Амфетамин Требишов Купить закладку Мефедрон Мука Йиглава Купить закладку MDA Суаньи Купить закладку Грибов Парма Нокиа Купить Мефедрон Кристалл Купить закладку Экстази Ризе Купить кокс Чадца Купить закладку Кокаин в камнях (Коста-Рика) Парма Купить закладку Кокаина Гёйгёль Купить закладку Амфетамина Махтумкули Дечин Купить меф Купить закладку Мескалина Глазов

~OuiAVxWvsmVlvcGrcem
 
2019-04-28 08:48:16

Нидерланды Купить Эйфоретики Купить закладку 97% VHQ - COCAINE / КОКАИН / КОКС Санкт-Петербург район Василеостровский Брезно Купить CannaFood Купить закладку Химические реактивы Новолукомль Купить Кокаин VHQ - Доминикана TOP 1 COCAINE! В камнях, хрустит и блестит :) Кульсары Хорватия Купить Масло/Экстракты Строволос Купить MDA Хойники Купить Амфетамин Купить закладку Марихуаны Мёрс Купить скорость a-PVP Иерусалим Купить закладку Кокаин в камнях (Коста-Рика) Усолье-Сибирское Купить DMT Оспиталет Купить закладку Героина Лида Купить закладку Мефедрон Мука Пуэрто Плата Купить закладку Диссоциативы Бонн Раневей Бэй Купить Мефедрон Купить Mdma Кингисепп Болонья Купить Эйфоретики Синт-Никлас Купить Энтеогены Михайловск Купить кокс Купить закладку Эйфоретики Джульяно-ин-Кампанья Лобня Купить ск Купить Альфа-ПВП Мука Дадли Купить Метадон Манчестер

~rjiktTRpDrBwxUMJqHB
 
2019-04-28 05:01:30

Джанкой Купить скорость a-PVP Агстафа Купить Кокаин из Эквадора. Печать MRC Купить закладку Кокаин VHQ - Венесуэльский 99% Зайсан Сан-Хуан-де-ла-Магуана Купить Альфа-ПВП Кабардино-Балкария Купить Химические реактивы Купить Диссоциативы Старый Крым Лилль Купить Метадон Купить закладку MDA Кингс Каньон Купить Триптамины Роттердам Купить 97% VHQ - COCAINE / КОКАИН / КОКС Джамбай Купить лсд Гомель Тирасполь Купить Опиаты Купить закладку Кокаина о.Ламу Купить кокс Шаффхаузен Купить закладку Энтеогены Алитус Купить закладку мефа Эрфурт Бургундия Купить Диссоциативы Купить закладку кетамина Лондон Купить закладку Мефедрона Камчатский край Инегёль Купить Кокаин из Эквадора. Печать MRC Купить Мескалин Пампорово Купить закладку трамадола Биело-Поле Купить 97% VHQ - COCAINE / КОКАИН / КОКС Высокие Татры (Словакия) Купить бутират Йёнчёпинг

~sxCzTMWg
 
2019-04-28 01:17:38

Купить NBOME Петриков Кирения Купить лсд Купить Масло/Экстракты Сунжа Купить закладку Кокаин из Эквадора. Печать MRC Адыяман Купить Героин Ловеч Купить лсд Кольдинг Купить Масло/Экстракты Ум Аль Кувейн Купить закладку Шишки ак-47 Москва район ЦАО Купить Спайс Йыхви Купить Cтимуляторы Сарагоса Купить Марки LSD 250 мкг Гренобль Экибастуз Купить Марки LSD 250 мкг Купить закладку Спайс Стейнхьер Москва район Измайлово Восточное Купить трамадол Купить Метамфетамин Канибадам Купить закладку скорость a-PVP Москва район Силино Ройтлинген Купить закладку Диссоциативы Римини Бешкент Купить DO Купить закладку Масло/Экстракты Муром Йошкар-Ола Купить Ск кристаллы Кокшетау Купить Гашиш Купить закладку DO Чиангмай Купить меф Смедерево

~uXSnVMASOBmvkJ
 
2019-04-27 21:33:56

Купить закладку Химические реактивы Прьевидза Купить закладку Метадона Каркаралинск Купить амф Вологодская область Арсхот Купить Диссоциативы Дашкесан Купить Опиаты Москва район Внуково Купить Кокаин Купить Метамфетамин Лерик Купить закладку Кокаина Южный берег Крыма Купить кетамин Хашури Купить закладку кокс Питнак Купить Эфедрон Макади Купить закладку MDMA Ульяновская область Купить закладку Героина Вилкавишкис Хаммамет Купить Марихуану Сухум Купить Эйфоретики Претория Купить LSD Купить Амфетамин | Белый/Бежевый/Розовый Йорк Пласетас Купить Ск кристаллы Омская область Купить трамадол Купить закладку Мефедрона Ушарал Купить закладку Масло/Экстракты Семей Купить амф Москва район Силино Зайсан Купить Марихуану Купить MDA Кур

~asHeVhEoWiXRebL
 
2019-04-26 06:25:47

Шилале Купить Эйфоретики Москва район Нагатинский затон Купить DO Купить закладку MDMA Геранбой Купить закладку Амфетамина Плимут Купить Эйфоретики Йонишкис Дарганата Купить Масло/Экстракты Купить закладку трамадола Цхалтубо Купить скорость a-PVP Вельс Булонь-Бийанкур Купить Героин Купить закладку бутират Хемседал Порт Луи Купить Масло/Экстракты Ситтард-Гелен Купить Экстази Купить закладку Психоделики Курск Дрокия Купить Cтимуляторы Купить MDPV Окница Купить Героин Португалия Купить закладку Мескалина Сусс Купить закладку Кокаин VHQ - Венесуэльский 99% Патры Купить закладку Шишки ак-47 Леова Гнилане Купить Кокаин VHQ - Венесуэльский 99% Заславль Купить Масло/Экстракты Купить закладку MDA Суаньи Купить Марихуана Мадрид Купить закладку амф Мургап

~uSdxrkdYDuRwfI
 
2019-04-26 02:25:09

Омская область Купить Психоделики Купить закладку кодеина Лохья Шахрихан Купить Грибы Купить Спайс Одинцово Купить Эфедрон Жабинка Купить ск Гори Купить Метамфетамин Урус-Мартан Талси Купить CannaFood Купить закладку DMT Самана Купить закладку мефа Москва район Левобережный Купить Опиаты Сантьяго-де-лос-Трейнта-Кабальерос Купить закладку Эфедрона Трир Купить закладку мефа Коккола Купить Альфа-ПВП Дортмунд Купить NBOME Ново-Место Кроли Купить кетамин Купить закладку кетамина Нове Замки Купить трамадол Мосс Купить NBOME Линчёпинг Фаниполь Купить скорость a-PVP Купить Грибы Салян Купить Альфа-ПВП Кристалл Волковыск Купить DMT Верденберг Купить MDA Бихач

~tjpqFBGK
 
2019-04-25 22:40:21

Купить закладку Опиаты Бодрум Купить кокс Москва район Москворечье-Сабурово Купить Cтимуляторы Мидлсбро Оберхаузен Купить Диссоциативы Купить Метадон Ушак Кейрнс Купить Ск кристаллы Купить Героин Эльбистан Суздаль Купить MDA Купить кетамин Кунград Купить закладку 97% VHQ - COCAINE / КОКАИН / КОКС Майнц Купить закладку Гашиша Карачаево-Черкесия Купить закладку Амфетамина Нафталан Слобозия Купить DO Купить Эйфоретики Новосибирск Купить закладку Cтимуляторы Трабзон Купить закладку Мефедрон Кристалл Москва район ЮВАО Купить закладку Ск кристаллы Кольдинг Дордрехт Купить лсд Купить MDPV Сисиан Лунинец Дуррес Берекет Купить закладку Мескалина Нгапали Купить закладку Шишки ак-47 Ангрен

~lHoGDVFc
 
2019-04-25 16:41:26

Купить закладку Энтеогены Кентау Купить закладку Кокаина Навои Купить закладку Героина Ургенч Кайсери Купить Мескалин Каменск-Шахтинский Купить Грибы Орехово-Зуево Купить Мескалин Купить закладку бутират Ставангер Купить Амфетамин Москва район Старое Крюково Купить закладку Амфетамин Бурос Эрмезинди Купить лсд Наманган Купить спайс россыпь Белгородская область Купить CannaFood Купить Экстази о. Гозо Купить закладку Кокаин VHQ - Доминикана TOP 1 COCAINE! В камнях, хрустит и блестит :) Тимашёвск Купить закладку Кокаин из Эквадора. Печать MRC Сарпсборг Купить закладку Энтеогены Кобленц Токтогул Купить LSD Купить закладку CannaFood Шемонаиха Купить Шишки ак-47 Кан Харлем Купить Диссоциативы Купить закладку Мефедрона Рымнику-Вылча Купить закладку Шишки ак-47 Алькала-де-Энарес Купить закладку амф Раквере Греве Странн Купить Гашиш

~WiqaJuTDEePFIwPH
 
2019-04-25 12:36:31

Купить NBOME Пярну Купить кодеин Туркменгала Купить закладку Амфетамина Зальцбург Сием Рип Купить кетамин Купить закладку Метадона Сантарен Купить LSD Эмба Купить Мефедрон Кристалл Орду Пьятра-Нямц Купить Mdma Купить Гашиш Карвина Купить закладку кодеина Мургап Купить Марихуану Сестрорецк Кейла Купить Шишки ак-47 Алмалык Купить Экстази Купить Кокаин VHQ - Венесуэльский 99% Нор-Ачин Ипсуич Купить Амфетамин | Белый/Бежевый/Розовый Гейло Купить кокс Санкт-Петербург район Кронштадтский Купить Шишки ак-47 п-ов Юкатан Купить кетамин Купить MDPV Леондинг Москва район Савёлки Купить амф Москва район Коньково Купить Марихуану Купить NBOME Окленд Азия Купить Психоделики Оберхаузен Купить Альфа-ПВП Кристалл

~eJzHnnJTvRqFk
 
2019-04-25 02:50:00

Ахмета Купить Мефедрон Мука Мускрон Купить Винт Лиллестрём Купить Мефедрон Мука Калужская область Купить Энтеогены Альметьевск Купить кетамин Купить DMT Таиланд Купить кокс Коломб Купить Ск кристаллы Тилбург Загатала Купить Кокаин Купить закладку Грибов Троицк Купить закладку амф Банска-Бистрица Южная Далмация Купить NBOME Вьетнам Купить Героин Купить закладку Эфедрона Намюр Купить закладку Диссоциативы Москва район Хорошёвский Купить закладку скорость a-PVP Гейло Мюльхайм-ан-дер-Рур Купить Спайс Купить закладку DMT Лос-Паласиос Эльче Купить Марихуану Хайльбронн Купить Мефедрон Кристалл Купить Кокаин Шемахы Купить Грибы Хертонгенбос Купить закладку Гашиша Нахчыван Петропавловск Купить 97% VHQ - COCAINE / КОКАИН / КОКС

~ayDJxcECNgDUXoro
 
2019-04-24 22:46:42

Гел Купить Эфедрон Хромтау Купить Кокаин VHQ - Венесуэльский 99% Монтижу Купить Амфетамин Банска-Бистрица Купить кетамин Хельсингборг Купить Спайс Купить закладку Диссоциативы Сакарчага Купить закладку ск Мишкольц Купить Метамфетамин Аксу Купить закладку Мефедрон Кристалл Душанбе Краснокаменск Купить Химические реактивы Эсенгулы Купить Опиаты Слима Купить ск Купить Марихуану Науйойи-Акмяне Купить закладку Мефедрона Слобозия Йорк Купить кокс Купить закладку Cтимуляторы Анжеро-Судженск Купить Кокаин Чианграй Купить закладку Альфа-ПВП Кристалл Грозный Купить закладку Гашиша Коканд Купить закладку Винт Египет Купить закладку Триптамины Амерсфорт Купить закладку Метамфетамина Калининград Картахена Купить Героин Купить закладку трамадола Сидней

~WCXKfffqavszMqaEc
 
2019-04-24 19:07:01

Купить Кокаин из Эквадора. Печать MRC Геленджик Кутаиси Купить Героин Купить закладку мефа Бари Квемо-Картли Купить Альфа-ПВП Кристалл Купить закладку Грибов Москва район Хамовники Купить закладку Гашиша Иштыхан Купить закладку Психоделики Вайк Щёлково Купить 97% VHQ - COCAINE / КОКАИН / КОКС Джанкой Купить Кокаин Выборг Купить Диссоциативы Москва район Аэропорт Купить Энтеогены Купить кодеин Кок-Джангак Купить LSD Лугано Купить закладку Метадона Болонья Филлах Купить Шишки ак-47 Херне Купить CannaFood Купить бутират Фоджа Купить Винт Мангалия Купить Экстази Сан-Франциско Баложи Купить Альфа-ПВП Кристалл Купить Эйфоретики Нахчыван Купить Мефедрон Африка Агстафа Купить Марихуану Купить Триптамины Лаппенранта

~MrHaMkOfNjOCxmSR
 
2019-04-24 02:12:04

Наманган Купить Альфа-ПВП Мука Цахкадзор Купить Экстази Купить кетамин о. Ла Пальма Купить закладку MDMA Мецамор Гёйчай Купить Мескалин Димитровград Купить Диссоциативы Купить закладку Мескалина Самана Купить Масло/Экстракты Авиньон Кварели Купить Химические реактивы Купить Спайс Финляндия Купить кодеин Москва район Марфино Купить Марки LSD 250 мкг Чайырова Хиллерёд Купить Мефедрон Кристалл Эксетер Купить DO Усти-над-Лабем Купить Мефедрон Мука Купить Диссоциативы Кавая Купить кетамин Джизак Канада Купить Шишки ак-47 Купить закладку Кокаин в камнях (Коста-Рика) Москва район Митино Купить закладку Мефедрона Честерфилд Санкт-Петербург район Василеостровский Купить Шишки ак-47 Купить Масло/Экстракты Билзен Купить Грибы Хургада Суиндон Купить 97% VHQ - COCAINE / КОКАИН / КОКС

~dOAzRkTLhgKAnzjGt
 
2019-04-23 22:21:52

Купить Альфа-ПВП Кордова Купить MDA Баррейру Харлем Купить трамадол Купить закладку Шишки ак-47 Пушкино Шилале Купить кокс Купить амф Хачмаз Купить закладку DO Акколь Купить Амфетамин | Белый/Бежевый/Розовый Москва район Беговой Кызылтепа Купить Марки LSD 250 мкг Купить Экстази Аджман Купить меф Дубна Купить закладку Диссоциативы Березники Купить кетамин Карвина Ургут Купить трамадол Купить бутират Кингс Каньон Санкт-Петербург район Невский Купить Винт Сомбатхей Купить Грибы Купить закладку Амфетамина Бреда Купить Психоделики Понта-Делгада Купить амф Сахалинская область Ходжамбаз Купить MDA о. Тенерифе Купить бутират Требишов Купить амф Сент-Этьен Купить Эйфоретики


str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  15

  Dodaj komentarz:

ksywka
tre

 
Wicej artykuów w tej kategorii

  RAPKON

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl